DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)/ part 2

 

سنجش کارایی نسبی

وقتی که داده ها و ستاده های ما فراوان و ناهمگون باشد از سنجش کارایی نسبی استفاده می کنیم.فارل و فیلدهاوس پیشنهاد دادند که براساس میانگین وزن دار واحدهای کارآمد، یک واحد فرضی کارآمد ساخته شود تا از آن به عنوان مبنای مقایسه ای برای یک واحد ناکارآمد استفاده شود.

کارایی = مجموع وزن دار ستاده ها / مجموع وزن دار داده ها

 

این پست دارای یک نظر است

دیدگاهتان را بنویسید