You are currently viewing ابزارهای TRIZ
TRIZ 14 12 (4)

ابزارهای TRIZ

 

اصول و روش های زیادی (ابزار) در TRIZ وجود دارد که اساس و پیکره آن را تشکیل می دهند که در ادامه به طور عجیب در مورد برخی از آنها بحث می شود:

1- 40 اصل ابتکاری و ماتریس تناقضات آلتشولر :

2- الگوریتم برای حل مسئله به روش ابداعی (ARIZ)

3- عین پیشگویانه خطا (AFD)

4- تکامل هدایت شده محصول (DPE)


1- 40 اصل ابتكار و ماتريس تناقضات آلتشولر :
آلتشولر با بررسي چندين اختراع مختلف به ثبت رسیده در جهان پیشنهاد 40 اصل ابتکاری. این کمک می کند تا به دستیابی به راه حل ابداع مناسب کمک می کند.
او ماتریسی تناقض برای بدست آوردن اصول منطبق با مسئله و تشخیص این که کدام یک از این 40 اصل باید استفاده شود ایجاد می شود. در این جدول 39 پارامتر مهندسی پیکر وزن، طول، شفافیت و غیره در ستونها قرار داده شده است (آثار ثانویه نامطلوب) و پارامترهایی که لازم است بهبود را در سطوح قرار دهید. در خانه هایی که از جاده هر سطر و ستون به دست می آیند، دو یا سه اصل از اصل 40 40 گانه ابتکاری که مورد استفاده قرار می گیرند در جهت به دست آوردن راه حل خلاقانه استفاده می شوند.
در حل مسائل مختلف می توان از این روش استفاده کرد، اما این روش محدودیت دارد و آن این است که کاربران ابتدا باید مسئله را به صورت 39 مهندسی پارامتر تشکیل دهند. و این روش برای حل مسائل پیچیده کاری وقت گیر و دشوار است.

 


 

2-الگوریتم برای حل مسئله به روش تحلیلی (ARIZ)
این روش رویهی سیستمی جهت شناسایی راهحلها بدون در نظر گرفتن تناقضات است.
بر اساس ماهیت مسئله، تعداد مراحل اجرای آن می تواند از 5 الی 16 مرحله تغییر کند. در این روش ممکن است از یک مسئله فنی غیر واضح و نامعلوم، مسائلی که در زیر سطوح قرار دارند، بیرون بیایند و نمایان شوند که برای ما قابل حل هستند. مراحل پایه ای این رویه عبارتند از:

1. مدلسازی مسأله
2. تبدیل به یک مدل
3. تجزیه و تحلیل مدل
4. تجزیه و تحلیل
فیزیکی
5. Formulate ideal
solution


3- تعین پیشگویانه خطا (AFD)
جلوگیری از بروز خطاهای پیش بینی نشده در توسعه و ایجاد یک محصول جدید از اهمیت زیادی برخوردار است . AFD به طور مؤثر کشف مکانیزم خطا و سپس احتمال رخداد آن را بررسی می کند. به وسیله این تکنیک عواملی که به سزای اتفاق می افتد، برطرف می شوند.


4- تکامل هدایت شده محصول (DPE)
روش های سنتی پیش بینی سعی دارند که مشخصه های آینده سیستم ها ، روش های اجرایی و یا تکنیک ها را به وسیله ارزیابی ، شبیه سازی و تمایل به ایجاد مدل های احتمالی پیش بینی نمایند . این روش فقط یک پیش بینی در اختیار ما قرار می دهد، اما ما چگونه فناوری پیش بینی شده ایجاد نمی کند.

 


TOOLS TRIZ 01

آلتشولر توانست با مطالعه ده ها هزار ثبت اختراع ثبت شده، مشخص شود 8 الگویی که چگونگی توسعه سیستم های تکنولوژیکی در طی دوران مختلف را نشان می دهد. این مطلب بر مبنای مقایسه “چگونه فکر کردن مردم در مقابل” به چه چیز فکر کردن مردم “بود.
DPE مانند نقشه راهی به سوی آینده می باشد که با استفاده از آن (به جای پیش گویی آینده) می توان به طور سیستماتیک تکنولوژی های آینده را ابداع کرد.