Read more about the article مدیریت بحران
Crisis Management

مدیریت بحران

هیچ سازمان یا مجموعه‌ای از بحران مبران نیست. در تمامی جوامع، سازمان‌ها در هرلحظه در معرض بحران قرار دارند. ریشه بحران‌ها می‌تواند عوامل داخلی و خارجی باشد و مدیران سازمان‌ها باید پیوسته آماده رویارویی با آن‌ها باشند. مدیران باید برنامه‌هایی از قبل تدوین کرده باشند تا در لحظه وقوع بحران بتوانند به‌موقع با آن مقابله نمایند و سازمان را از عواقب آن در امان قرار دهند.

1 دیدگاه