Read more about the article شش گام موثر در مدیریت بحران
Crisis Management 1

شش گام موثر در مدیریت بحران

امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک است. قبل از بررسی هرگونه اهداف بلند مدت، مدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر یک سازمان ضروری است. اساسا سازمان هایی كه در معرض بحران قرار دارند به آمادگی بیشتری در برابر آن نیاز دارند. مدیریت بحران موثر نیازمند یک رویكرد منظم و نظام مند (سیستماتیک)  است كه مبتنی بر هوشیاری، حساسیت مدیریتی و یک درک خوب و مناسب  از اهمیت برنامه ریزی دقیق و آمادگی سازمانی است.  در این پست قصد داریم شش گام اصلی که می توان برای آمادگی بیشتر یک سازمان در برابر بحران برداشته شود معرفی کنیم .

دیدگاه‌ها برای شش گام موثر در مدیریت بحران بسته هستند