مدیرعامل دوران صلح و مدیرعامل دوران جنگ

می‌توان دوران کسب‌وکار از منظری به دودسته تقسیم کرد؛ دوران صلح و دوران جنگ که هرکدام از این دوران شرایط و ویژگی‌های خاص خودش را داد و باید به سبک مختص آن دوران اداره و هدایت شود.

دیدگاه‌ها برای مدیرعامل دوران صلح و مدیرعامل دوران جنگ بسته هستند