Read more about the article مدیریت مشارکتی چیست و ابعاد آن کدامند؟
مدیریت مشارکتی 1

مدیریت مشارکتی چیست و ابعاد آن کدامند؟

"کیفیت مدیریت، عامل تعیین کننده ای در هر بازرگانی است. به گمان من بهترین نوع مدیریت آن است که به کارمندان راه می دهد تا ضمن مشارکت در کار بتوانند بر پایه توان و ظرفیت خود به تحقق هدف های همگانی یاری دهند"

دیدگاه‌ها برای مدیریت مشارکتی چیست و ابعاد آن کدامند؟ بسته هستند