Read more about the article چهل اصل نوآوری TRIZ
چهل اصل TRIZ

چهل اصل نوآوری TRIZ

TRIZ روشی نظام یافته برای پرورش خلاقیت است. این روش توسط آلتشولر که در اداره ثبت اختراعات روسیه کار می کرد، از مطالعه بیش از بیست هزار اختراع و دسته بندی نکات مشترک آنها به دست آمده است. آلتشولر با چک کردن اصول زیر در حل هر مسأله ای، تا حدودی اطمینان حاصل می کرد که تمام نکاتی که ممکن است باعث ایجاد خلاقیت در حل مسأله گردند، مورد بررسی قرار گرفته اند. توجه به هر یک از این اصول می تواند جنبه هایی از خلاقیت را در حل مسأله بگنجاند. در ادامه به بررسی این چهل اصل می پردازیم:

دیدگاه‌ها برای چهل اصل نوآوری TRIZ بسته هستند