Read more about the article شش کلاه تفکر + TRIZ
six-thinking-hats 1

شش کلاه تفکر + TRIZ

یکی از توانمندی های بسیار عظیمی که TRIZ نسبت سایر روشهای خلاقیت دارد آنست که بر اساس تکنیک های مادی و فنی پایه ریزی شده است تا بر اساس بنیان های روانشناختی. گفته می شود که ، قدرت TRIZ را می توان با ادغام در تحقیقات روانشناسی بطور وسیعی ارتقاء داد. مفاهیم شش کلاه تفکر ادوارد دی بونو (Edward De Bono) یکی از این زمینه ها است که بسیار مرتبط با بحث هم افزایی موجود در TRIZ است.

0 دیدگاه