Read more about the article مدیریت هنری فایول
Henri Fayol

مدیریت هنری فایول

هنری فایول :

(( در مدیریت هیچ چیز مطلقی وجود ندارد و به ندرت پیش می آید که یک اصل را در شرایطی یکسان دو بار بکار بریم ، و برای تغییر شرایط باید حدود مجازی در نظر گرفت . ))

1 دیدگاه